Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de
behandelingsovereenkomst(en) tussen de mondzorg verlenende zorgaanbieder (hierna: ‘Tandartspraktijk La Roi’), daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt. Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, zijn aanwezig in de wachtkamer en worden op verzoek toegezonden.

DERDEN
Tandartspraktijk La Roi is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Tandartspraktijk La Roi zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. Tandartspraktijk La Roi is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

KOSTEN EN BETALING
De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel of gedeeltelijk kan declareren bij een zorgverzekeraar en of deze kosten aan de patiënt worden vergoed. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).

Tandartspraktijk La Roi berekent, tenzij anders door haar  aangegeven, de kosten van behandeling ingevolge de door haar gehanteerde standaardprijslijst, die in de praktijk van Tandartspraktijk La Roi ter inzage ligt. Wijzigingen van de standaardprijslijst worden voorbehouden. Als wijziging van de tarieven op de standaardprijslijst een prijswijziging van de overeengekomen behandeling tot gevolg heeft, dan zal Tandartspraktijk La Roi de patiënt voorafgaand aan de behandeling daarover – schriftelijk en/of digitaal – informeren.

Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht – uiterlijk 48 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak behoudt Tandartspraktijk La Roi het recht de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening te brengen met een tarief van 12,50 euro per vijf minuten. 

Betalingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt te geschieden. De door de patiënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens tot voldoening van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs ingeval de patiënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Als sprake is van een voorschot, dan wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst. Niettegenstaande het vorengaande is Tandartspraktijk La Roi altijd gerechtigd om onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen. Tandartspraktijk La Roi draagt al haar vorderingen bij cessie over aan Infomedics. Infomedics verzorgt de incasso; de patiënt is gehouden rechtstreeks aan Infomedics te betalen.

BEHANDELING EN INFORMATIE
Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling die een bedrag ter grootte van 250,- euro (zegge: tweehonderdvijftig euro) of meer aan kosten met zich meebrengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt, houdende een beschrijving van de door Tandartspraktijk La Roi uit te voeren prestaties voor de betreffende behandeling, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede de te verwachten materiaal- en techniekkosten. De materiaal- en techniekkosten kunnen niet meer dan een inschatting zijn, omdat Tandartspraktijk La Roi daarvoor afhankelijk is van derden. Bij toepassing van goud of andere legeringen geldt de dagprijs van de leverancier op het moment van de levering. Van de overige techniekprijzen en verrichtingen kunnen de definitieve bedragen maximaal 10 procent van de begrotingen afwijken. Indien voorafgaande verstrekking redelijkerwijze niet mogelijk is, dan is Tandartspraktijk La Roi niet gehouden tot het verstrekken van genoemde voorafgaande schriftelijke en/of digitale prijsopgave, mits de kosten van de behandeling in dat geval – tenzij ook dit redelijkerwijze niet mogelijk is – voorafgaand aan de werkzaamheden met de patiënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) is besproken.

Bij noodzakelijke wijziging van het behandelplan als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen de in rekening te brengen kosten naar rato van de onvoorziene kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht. In het behandelplan worden voor zover mogelijk tevens opgenomen de te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de patiënt en andere methoden van behandeling die in aanmerking komen.

De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die Tandartspraktijk La Roi naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Tandartspraktijk La Roi ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Tandartspraktijk La Roi legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven. 

RECLAMES EN KLACHTEN
Klachten omtrent declaraties dienen binnen acht dagen na declaratiedatum bij Tandartspraktijk La Roi schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.

HEEFT U EEN KLACHT?
We vinden het belangrijk om u de best mogelijke tandheelkundige zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Wij vinden het belangrijk dat u uw klacht bespreekbaar maakt. Een gesprek aangaan met uw behandelaar in de praktijk kan vaak verheldering geven. Meestal is dit voldoende om samen tot een oplossing te komen.

TIP TANDHEELKUNDIG INFORMATIE PUNT.
Mocht een gesprek met uw behandelaar niet voldoende zijn, of wilt u uw klacht met een onafhankelijke partij bespreken, dan kunt u telefonisch informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoonnummer 0900 20 25 012, € 0,90 per gesprek. Het TIP is opgericht door de KNMT (beroepsorganisatie tandartsen). De TIP-medewerker kan met u meedenken hoe u het beste met uw tandarts in gesprek kunt gaan en geeft u hiervoor tips en handvatten.

KLACHTENREGELING:
Zijn een gesprek en de hulp van Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) niet voldoende om samen tot een oplossing te komen? Dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen via de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) waarbij onze praktijk aangesloten is. De KNMT is de beroepsorganisatie van tandartsenMeer informatie over de KNMT klachtenregeling kunt u vinden op:
https://www.knmt.nl/voor-patienten/help-ik-heb-een-klacht

OVERSCHRIJDING BETALINGSTERMIJN
Als de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de patiënt aan Tandartspraktijk La Roi de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten die Tandartspraktijk La Roi moet maken om zijn vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100,- euro onverminderd het recht van Tandartspraktijk La Roi om de volledige schade te vorderen. Bij betalingsachterstand is Tandartspraktijk La Roi gerechtigd verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van Tandartspraktijk La Roi is beperkt tot het bedrag waarop de door Tandartspraktijk La Roi afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Tandartspraktijk La Roi onder de verzekering. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van Tandartspraktijk La Roi.

 

Contact

Tandartspraktijk La Roi
Assendorperstraat 139
8012 DK Zwolle
038-42 18 087
info@tandartslaroi.nl

Contact opnemen

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken? Dat kan eenvoudig via ons online formulier. U geeft uw voorkeursdag/ dagdeel op en wij nemen contact met u op om een definitieve datum te plannen.

Afspraak maken